Categories
Community Council Government Newry NMD Council South Armagh South Down

Irish Language Bursary Scheme Launched for 2022-2023

Newry, Mourne and Down District Council will assist residents in the district with a bursary to help with the costs of Irish language courses through the Irish Language Bursary Scheme 2022-2023. The scheme will open for applications from 11 March 2022, application forms will be available online at www.newrymournedown.org/gaeilge.

Newry, Mourne and Down District Council Chairperson, Councillor Cathy Mason said, “The Irish language community has faced many challenges over the past couple of years, including cancellation of Irish Language events, classes, intensive language courses and Gaeltacht summer courses due to lockdowns and COVID-19 restrictions.  I am delighted that Newry, Mourne and Down District Council is in a position to offer financial support through our Irish Language Bursary Scheme which we hope will help enable the community to recover.  Through the Bursary Scheme, families of some of our young people will be given the support to help them enjoy the unique experience of attending summer colleges in the Gaeltacht, and learners right across the age demographic will be supported and therefore encouraged to attend regular classes again which is a key social outlet for many in our district.”

Newry, Mourne and Down District Council invites applications for bursaries towards:


•Local Irish Language Courses
•Gaeltacht Colleges
•Intensive Irish Language Courses

Taking place in the following periods –

Period 1: 1 April 2022 – 30 September 2022
Period 2: 1 October 2022 – 31 March 2023

Opening date: Friday 11 March 2022

No applications will be accepted prior to the opening date.

Applications can be downloaded from the council website:https://www.newrymournedown.org/sceim-sparanachta-na-gaeilge

Completed application forms can be submitted to: gaeilge@nmandd.org   

OR by post to: Irish Language Unit, NMDD Council, O’Hagan House, Monaghan Row, Newry BT35 8DJ 

For further information on the application process please contact The Irish Language Unit: gaeilge@nmandd.org 

Local Groups and Organisations providing Irish Language Courses

Various Irish Language groups and organisations offer courses both in the classroom environment and virtually. Below is a list of Irish Language based groups on Facebook to help you find out more about Irish classes and courses in your area.

facebook.com/boirche.iochtar

facebook.com/CrotlieveIrishSociety

facebook.com/cumanngaelach.leathchathail

facebook.com/cumannGaelachNaomhMochai

facebook.com/Gaeláras-Mhic-Ardghail

facebook.com/gaelphobalardmhachatheas

facebook.com/glor.uachtartire

facebook.com/milefailte15

In addition, below are some other great online resources to help you find out what Irish Language events are going on near you or online.

http://www.oideas-gael.com/

https://www.gaelchultur.com/

https://www.culturlann.ie

https://www.liofa.eu

https://www.newry.ie

For further information on the Council’s Irish Language Busary Scheme 2022-2023 or the organisations mentioned above please email gaeilge@nmandd.org or visit www.newrymournedown.org/gaeilge.

Cuideoidh Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin le daoine a bhfuil cónaí acu i gceantar na Comhairle, sparánacht chun cuidiú le costaisí ar chúrsaí Gaeilge trí Scéim Sparánachta na Gaeilge 2022-23.  Ósclófar an scéim le haghaidh iarratas ó 11 Márta 2022 agus beidh foirmeacha iarratais ar fáil ag www.newrymournedown.org/gaeilge.

Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, An Comhairleoir Cathy Mhásún, “Tá pobal áitiúil na Gaeilge ag déaláil le cuid mhaith dúshlán le cúpla bliain anuas: mar gheall ar dhianghlasáil agus shrianta COVID-19 cuireadh go leor imeachtaí Gaeilge, ranganna, dianchúrsaí Gaeilge agus cúrsaí Samhraidh sa Ghaeltacht ar ceal.  Tá lúchair orm go bhfuil Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin in ann tacaíocht a chur ar fáil trí Scéim Sparánachta na Gaeilge agus tá súil againn go gcuideofaidh an Scéim leis an phobal treisiu agus neartú de réir a chéile.  Trí Scéim Sparánachta na Gaeilge, gheobhaidh cuid mhaith teaghlach sa cheantar tacaíocht sa dóigh is go mbeidh daoine óga sa chlann in ann sult as cuimse agus tairbhe ar leith a bhaint as dul chuig na coláistí samhraidh sa Ghaeltacht.  Beidh tacaíocht ar fáil fosta do dhaoine ag aoiseanna éagsúla dul ar ais chuig ranganna rialta, rud atá iontach tábhachtach mar mhodh sóisialta chomh maith le foghlamtha do chuid mhaith daoine sa cheantar seo.”

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin do sparánacht chun cuidiú le costais ar chúrsaí Gaeilge mar atá breactha thíos:

•Cúrsaí Áitiúla Gaeilge
•Cúrsaí Gaeltachta
•Dianchúrsaí Gaeilge

a bheas ar siúl sa dhá thréimhse thíosluaite –

Tréimhse 1:  01 Aibreán 2022 – 30 Meán Fomhair 2022
Tréimhse 2: 01 Deireadh Fómhair 2022 – 31 Márta 2023

Dáta oscailte: Aoine 11 Márta 2022

Ní ghlacfar le hiarratas roimh an dáta oscailte.

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ó shuíomh na Comhairle: https://www.newrymournedown.org/sceim-sparanachta-na-gaeilge


Ní mór iarratais comhlánaithe a chur trí ríomhphost go: gaeilge@nmandd.org 

NÓ a sheoladh sa phost go:

Aonad na Gaeilge, CCIMD, Teach Uí Ágáin, Rae Mhuineacháin, An tIúr BT35 8DJ 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an phróiseas iarratais déan teagmháil le hAonad na Gaeilge: gaeilge@nmandd.org 

Grúpaí Áitiúla agus Eagraíochtaí a chuireann Cúrsaí Gaeilge ar fáil

Tá grúpaí Gaeilge agus eagraíochtaí éagsúla ann a chuireann cúrsaí Gaeilge ar fáil sa seomra ranga agus ar líne. 

Thíos faoi tá liosta de ghrúpaí Gaeilge agus leathanaigh Facebook s’acu chun cuidiú leat níos mó a fhiosrú agus páirt a ghlacadh i gcúrsaí Gaeilge.

facebook.com/boirche.iochtar

facebook.com/CrotlieveIrishSociety

facebook.com/cumanngaelach.leathchathail

facebook.com/cumannGaelachNaomhMochai

facebook.com/Gaeláras-Mhic-Ardghail

facebook.com/gaelphobalardmhachatheas

facebook.com/glor.uachtartire

facebook.com/milefailte15

Chomh maith leis sin, thíos faoi seo tá eagraíochtaí eile ann atá in ann cuidiú leat Gaeilge a fhoghlaim i ranganna atá ar siúl cóngarach duit nó ar líne.

http://www.oideas-gael.com/

https://www.gaelchultur.com/

https://www.culturlann.ie

https://www.liofa.eu

https://www.newry.ie

Is féidir leat tuilleadh eolais ar Scéim Sparánachta na Gaeilge nó ar na heagraíochta thuasluaite a fháil trí rphost a chur chuig gaeilge@nmandd.org nó ar www.newrymournedown.org/gaeilge.

CRÍOCH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s